A www.vasiiszakember.hu weboldal üzemeltetője és tulajdonosa (a továbbiakban: Üzemeltető) tájékoztatja a weboldal látogatóit a személyes adatok kezeléséről, az adatok védelméről, valamint a látogatók ezekkel összefüggő jogaikról és jogérvényesítési lehetőségeikről.

Üzemeltető/Adatkezelő:

Cégnév: Click Solutions Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Hunyadi u. 19.
Levelezési cím: 9700 Szombathely, Hunyadi u. 19.
Cégjegyzékszám: 18 09 108742
Adószám: 14741384-2-18

Elérhetőségek:

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (elsődleges elérhetőség)
Telefon: 06 20/3169679

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozik.

Kezelt adatok:

A weboldal használatához a látogatóknak általában semmilyen adatot nem kell Üzemeltető részére megadni. Egyes szolgáltatások és funkciók használatához szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait Üzemeltetőnek megadja.

Weboldalunkon lehetőséget biztosítunk látogatóinknak önkéntes kapcsolatfelvételre. A kapcsolat felvétele történhet telefonon, e-mailen, vagy e-mail formon (kapcsolatfelvételi űrlapon) keresztül. Ezen szolgáltatások használata esetén a látogató hozzájárul a kapcsolattartáshoz szükséges alábbi személyes adatok kezeléséhez:

 • Név.
 • Elérhetőség: Telefonszám és/vagy e-mail cím és/vagy levelezési cím.

Weboldal használata során anonim módon rögzítésre kerülhet a látogatásának kezdő és befejező időpontja, Ip címe, illetve látogató számítógépének/eszközének beállításától függően eszközének egyes adatai, a böngészőjének és az operációs rendszerének típusa és azoknak verziószámai. Üzemeltető ezen adatokat semmilyen célra nem használja, soha nem kapcsolja össze személyes adatokkal

Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy weboldalon kiskorúak (a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével) személyes adatot csak akkor adhatnak meg, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Érintettek köre: A weboldal látogatói, felhasználói.

Az adatkezelés célja:

A weboldalon kapcsolatfelvételt önkéntesen kezdeményező látogatók és az Üzemeltető közötti kapcsolattartást szolgálja. Más célra adatkezelés az Üzemeltető részéről nem történik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett látogató hozzájárulása.

A hozzájárulást a látogató kezdeményezésére a weboldalon található kapcsolatfelvételi lehetőségek használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes közlésével adja meg.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat az Üzemeltető az adatkezelés céljának fennállásáig, illetve az érintett hozzájárulásának módosításáig, vagy visszavonásáig kezeli. A módosítási és a visszavonási kérelmet célszerűen a kapcsolatfelvétellel megegyező módon kérjük megtenni.

Adatfeldolgozó - Tárhely szolgáltató:

Rackhost Zrt.
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 1 445 1300
Fax: +36 1 700 1650
Adószám: 25333572-2-06
Cégjegyzékszám: 06-10-000489

 • Adatkezelés célja: A weboldal megjelenítése, biztonságos működtetése.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek (2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése).
 • Kezelt adatok: A weboldalon megadott személyes adatok.
 • Érintettek köre: A weboldal látogatói.
 • Az adatkezelés időtartama: A tárhely szolgáltatóval kötött szerződés fennállásáig, illetve az érintettek tárhely szolgáltató felé elküldött törlési igényéig.

Adatbirtokos jogai:

 • Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az mely személyes adataira vonatkozóan történik.
 • A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

Ügyfélkapcsolat:

A látogató személyes adatait az Üzemeltető kizárólag kapcsolattartásra használja, nem publikálja, harmadik személy részére nem adja át, ha csak azt jogszabály és/vagy törvényi előírás nem írja elő. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra is.

Üzemeltető kapcsolattartás céljából telefonon, e-mailben, vagy az érintett kérésének megfelelően, az általa megadott levelezési cím felhasználásával postai úton veheti fel vele a kapcsolatot, figyelembe véve az általa preferált kapcsolattartási módot.

Üzemeltető valamennyi érintettre vonatkozó adatot bizalmasan kezel, az adatok biztonságára nagy hangsúlyt fektet a törvényi előírásoknak megfelelően.

Cookie (süti) kezelés:

A weboldal használatakor kisméretű, a látogatóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó fájlokat (cookie) telepíthet a látogató számítógépére.

A weboldal kizárólag az alapműködéshez szükséges cookie-kat használ, melyek elengedhetetlenek a weboldal működéséhez és alapvető funkcióinak használatához, ezek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni a látogatótól.

Érintettek: A weboldal látogatói, felhasználói.

Kezelt adatok: A felhasználóval kapcsolatos személyes adat nem kerül rögzítésre, kizárólag a weboldalon töltött munkamenetben előforduló adatok.

Adatkezelés célja: A weboldal megfelelő működésének biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a weboldal működését biztosítani tudja, és látogatói, felhasználói részére kezelhetővé tudja tenni.

Cookie-k típusa, lejáratuk időtartama:

 • Munkamenet (session) cookie-k: Amikor a böngészési programfolyamat véget ér.
 • Állandó (mentett) cookie-k: 1 évig vagy a böngészőben való törléséig (cookie consent)

A látogatóknak joga van a cookie-kat törölni, illetve letiltani a böngészőjében, az alábbi módon: Általában a böngészőkben a „Beállítások” menüpontban, az „Adatvédelem és biztonság” almenüpontban van lehetőség a cookie (süti) kezelést beállítani:

 • Tárolt cookie törlése.
 • Cookie-k és oldaladatok elfogadása a webhelyektől.
 • Cookie-k megtartása.
 • Harmadik féltől származó cooki-k és oldaladatok elfogadása.
 • Cookie-k és oldaladatok blokkolása.

Amennyiben böngészőjében ezt nem találja, úgy az ott lévő „Súgó” segítségével lehet tájékozódni a cookie kezelésről.

Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy mivel a cookie-k célja a weboldal használhatóságának megkönnyítése vagy lehetővé tétele, így a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy a látogató nem lesz képes weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni a látogató böngészőjében.

A weboldal külső, harmadik személy weboldalára mutató linkeket is tartalmazhat. Ha látogató harmadik személy által működtetett weboldalakra irányuló linkekre kattint, Üzemeltető kéri, hogy vegye figyelembe, hogy ezen weboldalak saját adatvédelmi szabályzattal rendelkezhetnek, így ezen weboldalak használatakor ajánlott az adott adatvédelmi szabályok elolvasása.

Weboldal használatával látogató hozzájárul a cookie-k (sütik) használatához!

Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben a látogatónak kérdése, észrevétele merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatban, illetve adatbirtokos jogait szeretné érvényesíteni, úgy az elérhetőségeknél megadott módokon (e-mail, telefon) léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az érintettnek a személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén, illetve az érintettnek az Üzemeltető által adatainak kezelésével összefüggésben meghozott döntésével nem ért egyet, úgy jogait érvényesítheti:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., www.naih.hu).
 • Lakóhelye szerinti illetékes Bíróság.

A fentiekről, valamint az személyes adatok védelmével kapcsolatos vonatkozó részletes törvényi rendelkezésekről a következő törvényekben tájékozódhat a látogató:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet).

Módosítás

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi szabályzat bármikor módosításra kerülhet. Látogató köteles időről-időre ellenőrizni az Adatvédelmi szabályzatot, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzen.

Utolsó módosítás dátuma 2022.04.25.